رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبری ناخوشایند برای ترکیه

خبری ناخوشایند برای ترکیه بایدن “برت مک گورک” را بعنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا منصوب کرد. او معمار برنامه حمایت آمریکا از نیروهایYPG در سوریه است. چاووش اوغلو سال ۲۰۱۷ خواستار عزل مک گورک شد.

خبری ناخوشایند برای ترکیه

بایدن “برت مک گورک” را بعنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا منصوب کرد.

او معمار برنامه حمایت آمریکا از نیروهایYPG در سوریه است. چاووش اوغلو سال ۲۰۱۷ خواستار عزل مک گورک شد.