رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط تامین برق به حالت عادی بازگشته است

شرایط تامین برق به حالت عادی بازگشته است وزیر نیرو: در چند روز گذشته تامین برق بخش های مختلف از جمله صنایع کوچک و بزرگ و یایر بخش ها به حالت عادی بازگشته است و اکنون هیچ مشکلی برای تامین برق نداریم./ایسنا

شرایط تامین برق به حالت عادی بازگشته است

وزیر نیرو:
در چند روز گذشته تامین برق بخش های مختلف از جمله صنایع کوچک و بزرگ و یایر بخش ها به حالت عادی بازگشته است و اکنون هیچ مشکلی برای تامین برق نداریم./ایسنا