رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموله های واکسن از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند

محموله های واکسن از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند سخنگوی دولت: تزریق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو […]

محموله های واکسن از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند

سخنگوی دولت:
تزریق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو نخواهیم بود.