رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با حکم وزیر بهداشت، ۲ عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند.

با حکم وزیر بهداشت، ۲ عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی آقایان دکتر محمدرضا شانه ساز و دکتر سیدعلیرضا ناجی را به عنوان دو عضو دیگر کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرد.

با حکم وزیر بهداشت، ۲ عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب شدند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی آقایان دکتر محمدرضا شانه ساز و دکتر سیدعلیرضا ناجی را به عنوان دو عضو دیگر کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرد.