رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران

ادامه رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران بانک مرکزی از رشد ۳.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در بهمن امسال نسبت به دی ماه خبر داده است.

ادامه رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران

بانک مرکزی از رشد ۳.۷ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران در بهمن امسال نسبت به دی ماه خبر داده است.