رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرکز تحقیقات کنگره آمریکا: تحریم‌ها در دوره‌های مختلف تاثیری بر رفتار ایران نداشته‌اند

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا: تحریم‌ها در دوره‌های مختلف تاثیری بر رفتار ایران نداشته‌اند مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارش جدید خود تاکید کرده که تحریم‌های این کشور در دوره‌های مختلف تاثیری بر رفتار ایران نداشته‌اند.

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا: تحریم‌ها در دوره‌های مختلف تاثیری بر رفتار ایران نداشته‌اند

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارش جدید خود تاکید کرده که تحریم‌های این کشور در دوره‌های مختلف تاثیری بر رفتار ایران نداشته‌اند.