رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزام هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت به مسافران

الزام هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت به مسافران سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: شرکت هواپیمایی آسمان موظف است نسبت به پرداخت خسارت ۳۰ درصدی به مسافران پرواز ۶۲۳ مسیر کرمانشاه به تهران اقدام کند. در صورت عدم پرداخت خسارت، مسافران پرواز ۶۲۳ می‌توانند مراتب را از طریق سامانه حقوق مسافر به نشانی www.cao.ir گزارش دهند.

الزام هواپیمایی آسمان به پرداخت خسارت به مسافران

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

شرکت هواپیمایی آسمان موظف است نسبت به پرداخت خسارت ۳۰ درصدی به مسافران پرواز ۶۲۳ مسیر کرمانشاه به تهران اقدام کند.

در صورت عدم پرداخت خسارت، مسافران پرواز ۶۲۳ می‌توانند مراتب را از طریق سامانه حقوق مسافر به نشانی www.cao.ir گزارش دهند.