رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کسی که فرزندانش در آمریکا ساکن هست نباید در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد

کسی که فرزندانش در آمریکا ساکن هست نباید در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس: کسی که گرین کارت دارد نباید در جمهوری اسلامی مسئول شود، کسی که فرزندانش در آمریکا ساکن شوند و شهروند آمریکا باشد نباید در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد /تسنیم

کسی که فرزندانش در آمریکا ساکن هست نباید در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد

علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس: کسی که گرین کارت دارد نباید در جمهوری اسلامی مسئول شود، کسی که فرزندانش در آمریکا ساکن شوند و شهروند آمریکا باشد نباید در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد /تسنیم