رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه تربیت مدرس عضو بخش آکادمیک سازمان ملل متحد شد

دانشگاه تربیت مدرس عضو بخش آکادمیک سازمان ملل متحد شد دنشگاه تربیت مدرس در خرداد ماه سال جاری به عضویت بخش آکادمیک سازمان ملل متحد ” United Nation information Center” درآمد.

دانشگاه تربیت مدرس عضو بخش آکادمیک سازمان ملل متحد شد

دنشگاه تربیت مدرس در خرداد ماه سال جاری به عضویت بخش آکادمیک سازمان ملل متحد ” United Nation information Center” درآمد.