رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرونده سکه ثامن

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرونده سکه ثامن القاصی مهر، دادستان تهران: پرونده سکه ثامن شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضائیه و استیذان در مرحله بازپرسی، بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم./شبکه خبر

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرونده سکه ثامن

القاصی مهر، دادستان تهران: پرونده سکه ثامن شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضائیه و استیذان در مرحله بازپرسی، بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی ۶۰ میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم./شبکه خبر