رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت مطالبات بازنشستگان تا مرداد

پرداخت مطالبات بازنشستگان تا مرداد رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام مطالبات بازنشستگی، پیمانکاران و کشاورزان، تا پایان فعالیت دولت دوازدهم یعنی اواسط مرداد پرداخت می شود.

پرداخت مطالبات بازنشستگان تا مرداد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام مطالبات بازنشستگی، پیمانکاران و کشاورزان، تا پایان فعالیت دولت دوازدهم یعنی اواسط مرداد پرداخت می شود.