رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران/ افزایش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور

آخرین آمار کرونا در ایران/ افزایش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور در حال حاضر ۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۴۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین آمار کرونا در ایران/ افزایش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور

در حال حاضر ۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۴۲ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.