رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن سوبرانا ۲ ۹۱.۲ درصد در مقابل کرونا مؤثر بوده است.

دولت کوبا: واکسن سوبرانا ۲ (به همراه واکسن تقویت‌کننده سوبرانا پلاس) ۹۱.۲ درصد در مقابل کرونا مؤثر بوده است.

دولت کوبا: واکسن سوبرانا ۲ (به همراه واکسن تقویت‌کننده سوبرانا پلاس) ۹۱.۲ درصد در مقابل کرونا مؤثر بوده است.