رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع افغانستان: دست ما را از پشت بستند

وزیر دفاع افغانستان: دست ما را از پشت بستند و وطن را فروختند لعنت به غنی و دار دسته اش

وزیر دفاع افغانستان: دست ما را از پشت بستند و وطن را فروختند لعنت به غنی و دار دسته اش