رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عادل آذر به سمت مشاور رئیس جمهور منصوب شد.

با حکم رئیس جمهور؛ عادل آذر به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد.

با حکم رئیس جمهور؛ عادل آذر به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد.