رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان بازرسی کل کشور، “محمد آقاجری” را به عنوان بازرس‌کل استان خوزستان، «با اختیارات ویژه» منصوب کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، “محمد آقاجری” را به عنوان بازرس‌کل استان خوزستان، «با اختیارات ویژه» منصوب کرد. بازرس‌کل جدید استان خوزستان، با دارا بودن ابلاغ خاص قضایی از ریاست قوه‌قضاییه، مجوز صدور قرار قانونی برای متهمان اقتصادی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، “محمد آقاجری” را به عنوان بازرس‌کل استان خوزستان، «با اختیارات ویژه» منصوب کرد.

بازرس‌کل جدید استان خوزستان، با دارا بودن ابلاغ خاص قضایی از ریاست قوه‌قضاییه، مجوز صدور قرار قانونی برای متهمان اقتصادی دارد.