رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احضار روازاده، مدعی طب سنتی به نظام پزشکی درپی اظهاراتش علیه واکسیناسیون کرونا

احضار روازاده، مدعی طب سنتی به نظام پزشکی درپی اظهاراتش علیه واکسیناسیون کرونا

احضار روازاده، مدعی طب سنتی به نظام پزشکی درپی اظهاراتش علیه واکسیناسیون کرونا