رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه به ۲۰۰ میلیون تومان

افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه به ۲۰۰ میلیون تومان سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) افزایش یافت. براساس مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق این کارت از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته و مهلت بازپرداخت تسهیلات […]

افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه به ۲۰۰ میلیون تومان

سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) افزایش یافت.

براساس مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق این کارت از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته و مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می‌شود.