رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف پرداخت‌های پایا به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

سقف پرداخت‌های پایا به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال در هر دستور پرداخت افزایش یافت.

سقف پرداخت‌های پایا به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال در هر دستور پرداخت افزایش یافت.