رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفحه اینستاگرام بکام در اختیار پزشک زن اوکراینی

صفحه اینستاگرام بکام در اختیار پزشک زن اوکراینی دیوید بکام حساب اینستاگرام خود را موقتاً به یک پزشک اوکراینی که رئیس یک مرکز درمانی در خارکیف است منتقل کرد تا او بتواند فعالیت پزشکان اوکراینی را در شرایط جنگی نشان دهد.

صفحه اینستاگرام بکام در اختیار پزشک زن اوکراینی

دیوید بکام حساب اینستاگرام خود را موقتاً به یک پزشک اوکراینی که رئیس یک مرکز درمانی در خارکیف است منتقل کرد تا او بتواند فعالیت پزشکان اوکراینی را در شرایط جنگی نشان دهد.