رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: دانشجویان دختر و پسر در روزهای جداگانه در دانشگاه حاضر شوند

طالبان: دانشجویان دختر و پسر در روزهای جداگانه در دانشگاه حاضر شوند وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پس از این دانشجویان دختر و پسر در افغانستان باید در روزهای جداگانه به دانشگاه رفته و در کلاس حاضر شوند.

طالبان: دانشجویان دختر و پسر در روزهای جداگانه در دانشگاه حاضر شوند

وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پس از این دانشجویان دختر و پسر در افغانستان باید در روزهای جداگانه به دانشگاه رفته و در کلاس حاضر شوند.