رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز تزریق دوز چهارم برای سالمندان بالای ۸۰ سال و کادر بهداشت و درمان خوزستان

آغاز تزریق دوز چهارم برای سالمندان بالای ۸۰ سال و کادر بهداشت و درمان خوزستان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال و کادر بهداشت و درمان در استان خوزستان خبر داد.

آغاز تزریق دوز چهارم برای سالمندان بالای ۸۰ سال و کادر بهداشت و درمان خوزستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال و کادر بهداشت و درمان در استان خوزستان خبر داد.