رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی چگونگی تسهیل اعلام و پرداخت مالیات اصناف در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

بررسی چگونگی تسهیل اعلام و پرداخت مالیات اصناف در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت: آن دسته از واحدهای صنفی که میزان درآمد و فروش آنها ۱۰۰ برابر میزان تعیین شده در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی تا حدود پنجاه میلیارد ریال باشد، می‌توانند بدون اظهارنامه […]

بررسی چگونگی تسهیل اعلام و پرداخت مالیات اصناف در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت:

آن دسته از واحدهای صنفی که میزان درآمد و فروش آنها ۱۰۰ برابر میزان تعیین شده در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی تا حدود پنجاه میلیارد ریال باشد، می‌توانند بدون اظهارنامه و به صورت توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات خود را بپردازند.

بر این مبنا در صورت تصویب، اصناف کوچک می‌توانند به راحتی برای پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند.