رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس مسئولیت سیاست حذف ارز ترجیحی را نپذیرفت

مجلس مسئولیت سیاست حذف ارز ترجیحی را نپذیرفت/ نماینده تهران: این کار نسنجیده اصرار دولت بود

مجلس مسئولیت سیاست حذف ارز ترجیحی را نپذیرفت/ نماینده تهران: این کار نسنجیده اصرار دولت بود