رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت و اعمال جریمه نقدی و ابطال پروانه برای پزشکی که بیمار‌ را ترغیب به انجام غربالگری کند.

ممنوعیت و اعمال جریمه نقدی و ابطال پروانه برای پزشکی که بیمار‌ را ترغیب به انجام غربالگری کند.

ممنوعیت و اعمال جریمه نقدی و ابطال پروانه برای پزشکی که بیمار‌ را ترغیب به انجام غربالگری کند.