رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق این ماه

واریز معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق این ماه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: معوقه فروردین ماه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق ماه جاری در حال پرداخت است و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق ماه آینده (مرداد) تسویه خواهد شد.

واریز معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق این ماه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

معوقه فروردین ماه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق ماه جاری در حال پرداخت است و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق ماه آینده (مرداد) تسویه خواهد شد.