رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همین که رییس دولت سیزدهم وجود اختلال در اینترنت را پذیرفته است، یک گام رو به جلوست

مدیر ارتباطات دفتر رییس جمهور دوازدهم:همین که رییس دولت سیزدهم وجود اختلال در اینترنت را پذیرفته است، یک گام رو به جلوست.

مدیر ارتباطات دفتر رییس جمهور دوازدهم:همین که رییس دولت سیزدهم وجود اختلال در اینترنت را پذیرفته است، یک گام رو به جلوست.