رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از لحضات تاریخی و سوررئال در تاریخ بریتانیا! حتی تا ده سال پیش هم قابل تصور نبود

از لحضات تاریخی و سوررئال در تاریخ بریتانیا! حتی تا ده سال پیش هم قابل تصور نبود یک نفر با تبار کشوری که مستعمره بریتانیا بود، نخست‌وزیر بریتانیا شد!

از لحضات تاریخی و سوررئال در تاریخ بریتانیا! حتی تا ده سال پیش هم قابل تصور نبود

یک نفر با تبار کشوری که مستعمره بریتانیا بود، نخست‌وزیر بریتانیا شد!