رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میشل عون رئیس جمهور لبنان در آخرین روز حضورش در این منصب دخترش را هم از مواهب و مدال های دولتی بی بهره نگذاشت

میشل عون رئیس جمهور لبنان در آخرین روز حضورش در این منصب دخترش را هم از مواهب و مدال های دولتی بی بهره نگذاشت «کلودین عون» که ریاست کمیسیون ملی زنان لبنان را عهده دار است به پاس فعالیت هایش در زمینه مسائل زنان مورد تقدیر پدر قرار گرفت

میشل عون رئیس جمهور لبنان در آخرین روز حضورش در این منصب دخترش را هم از مواهب و مدال های دولتی بی بهره نگذاشت

«کلودین عون» که ریاست کمیسیون ملی زنان لبنان را عهده دار است به پاس فعالیت هایش در زمینه مسائل زنان مورد تقدیر پدر قرار گرفت