رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو خبرگان رهبری: حتی اگر خانواده مقتول محارب را ببخشند، امام جامعه باید محارب را مجازات کند

عضو خبرگان رهبری: حتی اگر خانواده مقتول محارب را ببخشند، امام جامعه باید محارب را مجازات کند عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان: حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند چرا که در امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده و این دیگر حکم خصوصی […]

عضو خبرگان رهبری: حتی اگر خانواده مقتول محارب را ببخشند، امام جامعه باید محارب را مجازات کند

عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان:

حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند چرا که در امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده و این دیگر حکم خصوصی نیست و متوقف بر شاکی خصوصی هم نیست./رسانیوز