رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وقتی می‌گوییم صداوسیما بلندگوی یک جناح خاص هست، به روایت آمار!

وقتی می‌گوییم صداوسیما بلندگوی یک جناح خاص هست، به روایت آمار! رونامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: پرتکرارترین مهمان‌های برنامه‌های سیاسی تلویزیون در وقایع اخیر آقایان رسایی و کوشکی با مواضع سیاسی خاص، درصدر جدول هستند

وقتی می‌گوییم صداوسیما بلندگوی یک جناح خاص هست، به روایت آمار!

رونامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: پرتکرارترین مهمان‌های برنامه‌های سیاسی تلویزیون در وقایع اخیر آقایان رسایی و کوشکی با مواضع سیاسی خاص، درصدر جدول هستند