رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش نماینده مردم تربت جام در پی قطعی گاز در این شهر

واکنش نماینده مردم تربت جام در پی قطعی گاز در این شهر: ‏ستاد بحرانی که نتواند بحران را پیش بینی کند خودش یک بحران است!

واکنش نماینده مردم تربت جام در پی قطعی گاز در این شهر: ‏ستاد بحرانی که نتواند بحران را پیش بینی کند خودش یک بحران است!