رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏خروج ازNPT و اخراج بازرسان آژانس گزینه روی میز جمهوری اسلامی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ‏خروج ازNPT و اخراج بازرسان آژانس گزینه روی میز جمهوری اسلامی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ‏خروج ازNPT و اخراج بازرسان آژانس گزینه روی میز جمهوری اسلامی است