رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه کامل لیگ بیست و سوم

برنامه کامل لیگ بیست و سوم (تیم‌هایی که نامشان ابتدا آمده است میزبان هستند) هفته اول استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین نساجی مازندران – پیکان هوادار – مس رفسنجان صنعت نفت آبادان – استقلال ملوان بندرانزلی – ذوب‌آهن سپاهان – تراکتور پرسپولیس – آلومینیوم اراک گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان هفته دوم شمس آذر […]

برنامه کامل لیگ بیست و سوم

(تیم‌هایی که نامشان ابتدا آمده است میزبان هستند)

هفته اول

استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین
نساجی مازندران – پیکان
هوادار – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – استقلال
ملوان بندرانزلی – ذوب‌آهن
سپاهان – تراکتور
پرسپولیس – آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان

هفته دوم

شمس آذر قزوین – هوادار
پیکان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – نساجی مازندران
استقلال – ملوان بندرانزلی
آلومینیوم اراک – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
ذوب‌آهن – سپاهان
تراکتور – پرسپولیس

هفته سوم

مس رفسنجان – شمس آذر قزوین
صنعت نفت آبادان – پیکان
هوادار – آلومینیوم اراک
نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان
سپاهان – استقلال
ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – تراکتور
پرسپولیس – ذوب‌آهن

هفته چهارم

آلومینیوم اراک – شمس آذر قزوین
پیکان – سپاهان
ذوب‌آهن – هوادار
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان
استقلال – استقلال خوزستان
گل‌گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی
تراکتور – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – پرسپولیس

هفته پنجم

شمس آذر قزوین – نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی – پیکان
هوادار – تراکتور
پرسپولیس – استقلال
استقلال خوزستان – ذوب‌آهن
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
سپاهان – فولاد خوزستان

هفته ششم

تراکتور – شمس آذر قزوین
پیکان – پرسپولیس
استقلال – هوادار
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان – ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان

هفته هفتم

شمس آذر قزوین – ذوب‌آهن
استقلال خوزستان – نساجی مازندران
هوادار – فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران
مس رفسنجان – استقلال
سپاهان – صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک – تراکتور
پرسپولیس – فولاد خوزستان

هفته هشتم

فولاد خوزستان – شمس آذر قزوین
پیکان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – هوادار
نساجی مازندران – سپاهان
استقلال – آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن – تراکتور

هفته نهم

شمس آذر قزوین – استقلال
هوادار – پیکان
تراکتور – نساجی مازندران
سپاهان – ملوان بندرانزلی
استقلال خوزستان – گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان – فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن

هفته دهم

پیکان – شمس آذر قزوین
صنعت نفت آبادان – هوادار
نساجی مازندران – ذوب‌آهن
استقلال – تراکتور
ملوان بندرانزلی – استقلال خوزستان
گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک
سپاهان – پرسپولیس

هفته یازدهم

شمس آذر قزوین – گل‌گهر سیرجان
آلومینیوم اراک – پیکان
هوادار – ملوان بندرانزلی
پرسپولیس – نساجی مازندران
ذوب‌آهن – استقلال
استقلال خوزستان – سپاهان
تراکتور – فولاد خوزستان
مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم

ملوان بندرانزلی – شمس آذر قزوین
پیکان – ذوب‌آهن
پرسپولیس – هوادار
نساجی مازندران – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – استقلال
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
سپاهان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – تراکتور

هفته سیزدهم

شمس آذر قزوین – صنعت نفت آبادان
تراکتور – پیکان
هوادار – سپاهان
استقلال – نساجی مازندران
مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی
استقلال خوزستان – پرسپولیس
ذوب‌آهن – فولاد خوزستان
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان

هفته چهاردهم

پرسپولیس – شمس آذر قزوین
پیکان – فولاد خوزستان
نساجی مازندران – هوادار
گل‌گهر سیرجان – استقلال
ملوان بندرانزلی – تراکتور
استقلال خوزستان – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن
سپاهان – آلومینیوم اراک

هفته پانزدهم

شمس آذر قزوین – سپاهان
استقلال – پیکان
هوادار – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – نساجی مازندران
آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی
تراکتور – صنعت نفت آبادان
مس رفسنجان – پرسپولیس
ذوب‌آهن – گل‌گهر سیرجان