رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محل آلودگی نفتی در خلیج فارس

محل آلودگی نفتی در خلیج فارس که هوش مصنوعی از دیتای مسیر عبور کشتی‌‌ها استخراج کرده است

محل آلودگی نفتی در خلیج فارس که هوش مصنوعی از دیتای مسیر عبور کشتی‌‌ها استخراج کرده است