رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان ملی تعلیم و تربیت مسئول تدوین محتوا برای آموزش و تربیت کودکان تا ۶ سال شد

سازمان ملی تعلیم و تربیت مسئول تدوین محتوا برای آموزش و تربیت کودکان تا ۶ سال شد نمایندگان مجلس مسئولیت ارائه برنامه و تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سال را برعهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گذاشت.

سازمان ملی تعلیم و تربیت مسئول تدوین محتوا برای آموزش و تربیت کودکان تا ۶ سال شد

نمایندگان مجلس مسئولیت ارائه برنامه و تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سال را برعهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گذاشت.