رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۱۸۰ مورد تعارض منافع در کشور

شناسایی ۱۸۰ مورد تعارض منافع در کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور: یکی از دلایل بروز فساد تعارض منافع است که سازمان بازرسی کل کشور حدود ۱۸۰ مورد تعارض منافع را شناسایی کرده که باید حذف شود. زمانی که شخص تصمیمی می‌گیرد که خود در آن ذی‌نفع است نمی‌توان اطمینان داشت که لغزش نداشته باشد.

شناسایی ۱۸۰ مورد تعارض منافع در کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: یکی از دلایل بروز فساد تعارض منافع است که سازمان بازرسی کل کشور حدود ۱۸۰ مورد تعارض منافع را شناسایی کرده که باید حذف شود.

زمانی که شخص تصمیمی می‌گیرد که خود در آن ذی‌نفع است نمی‌توان اطمینان داشت که لغزش نداشته باشد.