رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حادثه در ۹۰ مایلی جنوب شرقی عدن

اداره تجارت دریای انگلیس گزارشی از یک حادثه در ۹۰ مایلی جنوب شرقی عدن دریافت کرده است.

اداره تجارت دریای انگلیس گزارشی از یک حادثه در ۹۰ مایلی جنوب شرقی عدن دریافت کرده است.