رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیسیون تلفیق صدای منظور را درآورد

کمیسیون تلفیق صدای منظور را درآورد «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعتراض خود را نسبت به ناتراز سازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه نشان داد.

کمیسیون تلفیق صدای منظور را درآورد

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعتراض خود را نسبت به ناتراز سازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه نشان داد.