رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز آزمایشی سامانه جدیدی برای کارت‌های سوخت

آغاز آزمایشی سامانه جدیدی برای کارت‌های سوخت سامانه نرم‌افزاری مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها که در منطقه زاهدان تولید شده، هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در جایگاه‌های عرضه سوخت ناحیه مرکزی زاهدان و ناحیه زابل در حال استفاده است.

آغاز آزمایشی سامانه جدیدی برای کارت‌های سوخت

سامانه نرم‌افزاری مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها که در منطقه زاهدان تولید شده، هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در جایگاه‌های عرضه سوخت ناحیه مرکزی زاهدان و ناحیه زابل در حال استفاده است.