رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمودار خلق نقدینگی در ایران از سال ۱۳۵۲ تا پایان آذر ۱۴۰۲ 

نمودار خلق نقدینگی در ایران از سال ۱۳۵۲ تا پایان آذر ۱۴۰۲ ازسال ۱۴۰۰ تاکنون به اندازه کل ۵۰ سال قبل از آن پول خلق شده است! نقدینگی در پایان آذر ۱۴۰۲ معادل ۷۴۹۸ هزار میلیارد تومان

نمودار خلق نقدینگی در ایران از سال ۱۳۵۲ تا پایان آذر ۱۴۰۲

ازسال ۱۴۰۰ تاکنون به اندازه کل ۵۰ سال قبل از آن پول خلق شده است!

نقدینگی در پایان آذر ۱۴۰۲ معادل ۷۴۹۸ هزار میلیارد تومان