رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاش اگر قصد شوخی با ملت را دارید،مستقیم به آنها بگویی

کاش اگر قصد شوخی با ملت را دارید،مستقیم به آنها بگویید نه  اینکه اعصابشان را ویران کنید!

کاش اگر قصد شوخی با ملت را دارید،مستقیم به آنها بگویید نه  اینکه اعصابشان را ویران کنید!