رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: هرچه از مردم دورتر شدیم، جاذبه های ما برای مردم کمتر شد

ظریف: هرچه از مردم دورتر شدیم، جاذبه های ما برای مردم کمتر شد کسانی که در خارج از ایران می شناسم، زندگی بسیار معمولی دارند و کارهایی می کنند که در ایران حاضر به انجامش نبودند ظریف در نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان»: ما آرزو می کنیم که با مهاجرت به خارج وضع ما بهتر […]

ظریف: هرچه از مردم دورتر شدیم، جاذبه های ما برای مردم کمتر شد

کسانی که در خارج از ایران می شناسم، زندگی بسیار معمولی دارند و کارهایی می کنند که در ایران حاضر به انجامش نبودند

ظریف در نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان»:
ما آرزو می کنیم که با مهاجرت به خارج وضع ما بهتر شود اما در بسیاری از مواقع نمی شود.

من به عنوان کسی که بیش از سی سال از عمر خودم را در خارج از کشور گذرانده ام می توانم بگویم هر آنکسی که من در خارج از ایران می شناسم جز تعداد معدودی، زندگی بسیار معمولی دارند و کارهایی می کنند که در ایران حاضر به انجام آن نبودند.

فاصله گرفتن از انسان به عنوان مهم ترین اهرم قدرت ، ایجاد ناامیدی و برسازی ناامیدی و برنامه ریزی بر اساس آرزو، این سه موارد دلایل اصلی مهاجرت از نظر من هستند./ جماران