رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستیار رئیس جمهور: از این پس هر کس خلاف همدلی عمل کند یا خائن است یا جاهل!

دستیار رئیس جمهور: از این پس هر کس خلاف همدلی عمل کند یا خائن است یا جاهل!

دستیار رئیس جمهور: از این پس هر کس خلاف همدلی عمل کند یا خائن است یا جاهل!