رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایتامار بن گویر :پاسخ اسرائیل به ‎ایران، آن را «ضربه ای ضعیف» خواند

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی ‎اسرائیل در نخستین واکنش به پاسخ اسرائیل به ‎ایران، آن را «ضربه ای ضعیف» خواند

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی ‎اسرائیل در نخستین واکنش به پاسخ اسرائیل به ‎ایران، آن را «ضربه ای ضعیف» خواند