رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدل «خودرو» و «تراکنش‌های بانکی»، معیار‌ جدید دهک بندی خانوارها

مدل «خودرو» و «تراکنش‌های بانکی»، معیار‌ جدید دهک بندی خانوارها معیار‌های مرحله جدید دهک بندی خانوار‌ها برای دریافت یارانه، در سامانه حمایت وزارت رفاه، شناسنامه اقتصادی خانوار در هر کدام از شاخص‌ها به صورت صدک‌بندی درآمده است، به طوریکه باتوجه به مدل خودرو یا میزان تراکنش‌های بانکی و درآمدها، صدک وضعیت اقتصادی خانوار مشخص شده […]

مدل «خودرو» و «تراکنش‌های بانکی»، معیار‌ جدید دهک بندی خانوارها

معیار‌های مرحله جدید دهک بندی خانوار‌ها برای دریافت یارانه، در سامانه حمایت وزارت رفاه، شناسنامه اقتصادی خانوار در هر کدام از شاخص‌ها به صورت صدک‌بندی درآمده است، به طوریکه باتوجه به مدل خودرو یا میزان تراکنش‌های بانکی و درآمدها، صدک وضعیت اقتصادی خانوار مشخص شده و در نهایت این صدک‌ها میانگینی از صدک کل خانوار را نشان می‌دهد./ ایسنا