رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مکرون: شاید برای جلوگیری از پیشروی روسیه، مداخله کنیم

مکرون: شاید برای جلوگیری از پیشروی روسیه، مداخله کنیم رئیس جمهور فرانسه: پاریس قصد دخالت مستقیم در جنگ اوکراین را ندارد اما در صورت پیشروی بیش از حد روسیه، شاید دخالت مستقیم فرانسه الزامی باشد. اگر روسیه پیروز شود، اتحادیه اروپا تمام اعتبار و امنیت خود را از دست خواهد داد.

مکرون: شاید برای جلوگیری از پیشروی روسیه، مداخله کنیم

رئیس جمهور فرانسه: پاریس قصد دخالت مستقیم در جنگ اوکراین را ندارد اما در صورت پیشروی بیش از حد روسیه، شاید دخالت مستقیم فرانسه الزامی باشد.

اگر روسیه پیروز شود، اتحادیه اروپا تمام اعتبار و امنیت خود را از دست خواهد داد.