رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین

رای مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین مجموع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا پیش‌نویس قطعنامه حمایت از درخواست فلسطین برای عضویت کامل در این سازمان را تصویب کرد.

رای مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت کامل فلسطین

مجموع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا پیش‌نویس قطعنامه حمایت از درخواست فلسطین برای عضویت کامل در این سازمان را تصویب کرد.