رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروفسور سميعى، اَبر جراح جهان شد

پروفسور سميعى، اَبر جراح جهان شد انگشتر(لایپنیتس رینگ) آلمان به پروفسور مجيد سميعى تعلق گرفت و به وی لقب اَبر جراح ستاره جهان دادند

پروفسور سميعى، اَبر جراح جهان شد

انگشتر(لایپنیتس رینگ) آلمان به پروفسور مجيد سميعى تعلق گرفت و به وی لقب اَبر جراح ستاره جهان دادند