رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا

تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا وزیر راه: تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه خواهد داشت و هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد.

تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا

وزیر راه: تمدید قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا ادامه خواهد داشت و هیچ موجری حق تخلیه واحد مسکونی مستاجران را ندارد.